دسترسی سریع

 

SAbtenamPanel KarbaranHazinehFormatDavariMazayaTamasMakanvirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/24
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/15

SID LOGO

Civilica BoX

cross ref

علوم اجتماعی

 مطالعات اجتماعی

 پژوهش علوم اجتماعی

علوم سیاسی

مردم شناسی

جامعه شناسی

جمعیت شناسی

مددکاری اجتماعی

 مطالعات راهبردی فرهنگ

مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

 مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار

مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

 هنر

زبان و ادبیات

نظم و امنیت اجتماعی

 محور آزاد مرتبط با کنفرانس