تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/02/08

پیرو درخواست های مکرر پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید زمان برگزاری کنفرانس، زمان برگزاری کنفرانس به تاریخ 24 خرداد 1397 موکول گشته و آخرین مهلت ارسال مقالات به مورخ 15 خرداد 1397 تغییر یافت لازم به ذکر است که تاریخ مذکور (زمان برگزاری کنفرانس ) به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.