چاپ مقالات در ژورنال های ISI و اسکوپوس مورد تایید وزارت علوم
1396/12/13

با توجه به سطح بالای علمی این کنفرانس، مقالاتی که توسط کمیته علمی و داوران کنفرانس پذیرش شده باشند در 

صورت تمایل نویسندگان در مجلات ISC و ISI و  Scopus با تخفیف ویژه به چاپ خواهند رسید.